Bonus cevrim sartlar?, bonus fonlar?n?n ana hesaba aktar?lmas? icin yat?r?lmas? gereken miktar? gosterir. Canl? Casino, An?nda Oyun ve Masa Oyunlar?nda (Rulet ve Kart Oyunlar? gibi) yap?lan bahisler cevrim sartlar?na dahil degildir.